Kurikulum

Kurikulum

Semester Paket 1

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 NAS410003 Bahasa Indonesia 2 WAJIB
2 PBA415003 Dasar-dasar Pendidikan dan Pembelajaran 2 WAJIB
3 PBA414001 Ilm al-Ashwat 2 WAJIB
4 PBA414002 Ilm al-Manthiq 2 WAJIB
5 NAS410002 Kewarganegaraan 2 WAJIB
6 NAS410001 Pancasila 2 WAJIB
7 USK411003 Ulum al-Hadits 2 WAJIB
8 USK411002 Ulum al-Qur’an 2 WAJIB
9 USK411001 Pengantar Studi Islam 4 WAJIB

Semester Paket 2

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 PBA414005 Al-Imla'
(Islam dan Sains)
2 WAJIB
2 PBA414006 Al-Nahw al-Nadzoriy
(Islam dan Sains)
2 WAJIB
3 PBA415008 Filsafat Ilmu
(Islam dan Sains)
2 WAJIB
4 USK411005 Islam dan Ilmu Sosial Humaniora
(Islam dan Sains)
2 WAJIB
5 USK411004 Islam dan Sains
(Islam dan Sains)
2 WAJIB
6 USK411006 Peradaban Islam
(Islam dan Sains)
2 WAJIB
7 PBA415007 Psikologi Pendidikan
(Islam dan Sains)
2 WAJIB
8 PBA414004 Al-Istima'
(Islam dan Sains)
6 WAJIB

Semester Paket 3

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 PBA414011 Al-Khath
(Islam dan Sains)
2 WAJIB
2 PBA415015 Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab
(Islam dan Sains)
2 WAJIB
3 PBA415014 Telaah Kurikulum dan Materi Bahasa Arab MI/MTs/MA
(Islam dan Sains)
2 WAJIB
4 PBA414012 Al-Nahw al-Wadzifiy
(Islam dan Sains)
4 WAJIB
5 PBA414010 Al-Qira'ah al-Asasiyah
(Islam dan Sains)
4 WAJIB
6 PBA414013 Al-Sharf
(Islam dan Sains)
4 WAJIB
7 PBA414009 Al-Kalam
(Islam dan Sains)
6 WAJIB

Semester Paket 4

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 PBA415021 Desain Grafis dan Multimedia Editing
(Islam dan Sains)
2 WAJIB
2 PBA415022 Penulisan Bahan Ajar Bahasa Arab
(Islam dan Sains)
2 WAJIB
3 PBA414016 Al-Khithabah wa al-Munadzarah
(Islam dan Sains)
4 WAJIB
4 PBA414017 Al-Muthala'ah
(Islam dan Sains)
4 WAJIB
5 PBA414018 Al-Tarjamah min al-Arabiyah ila al-Indunisiyah
(Islam dan Sains)
4 WAJIB
6 PBA414019 Ilm al-Lughah al-Tathbiqiy
(Islam dan Sains)
4 WAJIB
7 PBA415020 Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab
(Islam dan Sains)
4 WAJIB

Semester Paket 5

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 PBA414025 Al-Tarjamah min al-Indunisiyah ila al-Arabiyah
(Islam dan Sains)
2 WAJIB
2 PBA415038 Micro Teaching
(Islam dan Sains)
2 WAJIB
3 PBA414024 Al-Balaghah wa al-Nushush al-Adabiyah
(Islam dan Sains)
4 WAJIB
4 PBA414023 Al-Insya' al-Tahririy
(Islam dan Sains)
4 WAJIB
5 PBA415028 Statistika Pendidikan
(Islam dan Sains)
4 WAJIB
6 PBA424032 Al-Arabiyah al-Mu'ashirah*
(Islam dan Sains)
2 PILIHAN
7 PBA425029 Manajemen Pendidikan*
(Islam dan Sains)
2 PILIHAN
8 PBA425037 English for Academic Purposes*
(Islam dan Sains)
4 PILIHAN

Semester Paket 6

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 PBA414030 Al-Kitabah al-Akadimiyah
(Islam dan Sains)
4 WAJIB
2 PBA415027 Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab
(Islam dan Sains)
4 WAJIB
3 PBA415026 Inovasi Media Pembelajaran Bahasa Arab
(Islam dan Sains)
4 WAJIB
4 PBA415035 Metode Penelitian Pendidikan Bahasa Arab
(Islam dan Sains)
4 WAJIB
5 USK412002 PLP
(Islam dan Sains)
4 WAJIB
6 PBA424033 Al-Arabiyah Li al-Aghradl al-Khashah*
(Islam dan Sains)
2 PILIHAN
7 PBA425036 Edupreneurship*
(Islam dan Sains)
2 PILIHAN
8 PBA424031 Ilm al-Dalalah*
(Islam dan Sains)
2 PILIHAN
9 PBA424034 Seminar Bahasa Arab*
(Islam dan Sains)
2 PILIHAN

Semester Paket 7

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 PBA414040 Seminar Proposal Tugas Akhir
(Islam dan Sains)
1 WAJIB
2 PBA414039 Ujian Komprehensif
(Islam dan Sains)
1 WAJIB
3 USK412001 Kuliah Kerja Nyata
(Islam dan Sains)
4 WAJIB

Semester Paket 8

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 USK413006 Skripsi Berbahasa Arab
(Islam dan Sains)
6 WAJIB